مصرف اینترنت

آموزش بررسی میزان استفاده شده از داده های موبایل در Android

/how-to-track-mobile-data-usage-on-android

اگر داده های بیشتری مصرف کنید، بسیار گران خواهد بود. اگر در کشوری مانند  ایران هستید و برنامه محدودی دارید، اگر آن را کنترل نکنید، می توانید به  سرعت آن را نابود کنید.